Saturday, 26/09/2020 - 09:59|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MANG YANG - TỈNH GIA LAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QT cho phép hoạt động nhà trẻ công lập

QT 2

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

 

 

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Công chức

Trưởng phòng

Chủ tịch

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Lần sửa đổi

Trang sửa đổi

Nội dung sửa đổi

Ngày sửa đổi

Ngày hiệu lực

Xem xét

Phê duyệt

01

Tất cả

Chỉnh sửa toàn bộ quy trình

 

 

 

 

02

Tất cả

Chỉnh sửa toàn bộ quy trình

04/5/2017

15/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ công lập nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ công lập trên địa bàn huyện Mang Yang.

Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ, công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND huyện Mang Yang.

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ công lập

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính

UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Có Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ trường mầm non tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

- Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ trường mầm non tại Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

5.2

Thành phần hồ sơ

 

- Bản sao chứng thực (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu) Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên;

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;

- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo  – UBND huyện Mang Yang.

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Nộp hồ sơ theo yêu cầu tại mục 5.2

Tổ chức cá nhân

Giờ hành chính

 

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.

- Nếu hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ

Chuyên viên

Giờ hành chính (01 ngày làm việc)

 

Giấy biên nhận hồ sơ

B3

Xem xét, xử lý hồ sơ.

Trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên

14 ngày làm việc

 

 

 

 

B4

Tổ chức thẩm định thực tế

Đoàn thẩm định

 

B5

Xem xét và ký nháy

Lãnh đạo phòng

02 ngày làm việc

 

B6

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo UBND.

Lãnh đạo UBND phê duyệt hồ sơ

Trả kết quả cho phòng GDĐT

Văn phòng UBND

Lãnh đạo UBND

03 ngày làm việc

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục / Thông báo từ chối và nêu rõ lý do

B7

Trả kết quả

Phòng Giáo dục đào tạo

Giờ hành chính

 

5.8

Cơ sở pháp lý

 

 - Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

Không.

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

TT

Tài liệu trong hồ sơ

 1.  

Giấy biên nhận hồ sơ

 1.  

Hồ sơ theo mục 5.2

 1.  

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục / Thông báo từ chối và nêu rõ lý do

 Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục đào tạo, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết